مقاله وکیل وموکل درآیین دادرسی مدنی| نویسنده بابک بهرامی

با انعقاد عقد وکالت ، وکیل و موکل دربرابر یکدیگرحق و تکلیف یافته ودارای روابط حقوقی وظایف ومسئولیت های متقابلی میشوند . بدیهی است تحدید حدودقانونی این مسئولیت ها درپیش گیری از منازعات اجتماعی طرفین عقد وکالت ودرنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثراست . تعهدات وکیل دربرابرموکل یا به طور مستقیم ناشی از عقد وکالت یا به طورغیر مستقیم وهم چنین ممکن است منشا آن توافق وکیل و موکل درقالب شروط و تعدات ضمن عقد یا به طور مستقل باشد که در هرحال انجام تعهدات لازم است.تعهداتی که به طور مستقیم ناشی از ذات عقد وکالت است وزمانی که عقد وکالت بسته شود تحقق می یابند ونیاز به تصریح نیست واین تعهدات موجب مسئولیت وکیل می شود، پس می توان آن را به دوصورت 1. تعهدات اصلی وکیل دربرابرموکل 2. تعهدات تبعیبیان داشت.تعهدات تبعی وکیل زمانی که تعهدات اصلی بسته شود به تبع تعهدات اصلی به وجود می آیند مثل : تعهد وکیل به جبرانخسارات موکل درفرض عدم رعایت مصلحت موکل که این درباب مسئولیت قراردادی می باشد.

.

آقای بابک بهرامی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


برای ارتباط مستقیم با آقای بابک بهرامی از پل های ارتباطی زیر استفاده نمائید
تماس باما